نوروز...

mahdi-etudfrance.ir (68)

  روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است...

                            گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است...

/ 3 نظر / 6 بازدید
انسان

اگر آنقدری که آشکارا از مردم می ترسیم... در نهان از خدا بترسیم... در هردو جهان خوشبخت خواهیم شد..

انسان

خدایا؛ خواستم بگویم تنهایم؛ اما نگاه خندانت، مرا شرمگین کرد؛ چه کسی بهتر از تو …