ویژگی های ظهور از دید گاه مقام معظم رهبری ...

قبل از ظهور مهدى موعود، در میدانهاى مجاهدت، انسانهاى پاک امتحان مىشوند؛

در کورههاى آزمایش وارد مىشوند و سربلند بیرون مىآیند و جهان به دوران

آرمانى و هدفىِ مهدى موعود(عج) روزبهروز نزدیکتر مىشود؛ این، آن امید بزرگ

است؛ لذا روز نیمهى شعبان، روز عید بزرگ است.

  

رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخی از بیانات خویش در سالروز میلاد یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) به تبیین معانی انتظار پرداختهاند و منتظر حقیقی را تعریف کردهاند، گزیدهای از این بیانات به این شرح است:

حقیقت انتظار

انتظار، یعنى دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگى بشر. ممکن است

کسانى آن دوران را نبینند و نتوانند درک کنند - فاصله هست - اما بلاشک آن

دوران وجود دارد؛ لذا تبریک این عید - که عید امید و عید انتظار فرج و گشایش

است - درست نقطهى مقابل آن چیزى است که دشمن مىخواهد به وجود بیاورد

.

ما آن وقتى مىتوانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم.

براى ظهور مهدى موعود(ارواحنافداه) زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل

کردن به احکام اسلامى و حاکمیت قرآن و اسلام است. اولین قدم براى حاکمیت

اسلام و براى نزدیک شدن ملتهاى مسلمان به عهد ظهور مهدى موعود (ارواحنافداه

و عجّلاللَّهفرجه)، بهوسیلهى ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت

قرآن است

.

*بزرگترین وظیفهى منتظران

 

بزرگترین وظیفهى منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوى و اخلاقى و

عملى و پیوندهاى دینى و اعتقادى و عاطفى با مؤمنین و همچنین براى پنجه

درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانى که در دوران دفاع مقدس، سر از پا

نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت مىکردند، منتظران حقیقى بودند. کسى که

وقتى کشور اسلامى مورد تهدید دشمن است، آمادهى دفاع از ارزشها و میهن

اسلامى و پرچم برافراشتهى اسلام است، مىتواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید،

پشت سر آن حضرت در میدانهاى خطر قدم خواهد گذاشت. اما کسانى که در

مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را مىبازند و زانوانشان سست

مىشود؛ کسانى که براى مطامع شخصى خود حاضر نیستند حرکتى که مطامع آنها

را به خطر مىاندازد، انجام دهند؛ اینها چطور مىتوانند منتظر امام زمان به حساب

آیند؟ کسى که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینههاى صلاح را

آماده سازد و کارى کند که بتواند براى تحقق صلاح بایستد


/ 0 نظر / 9 بازدید